KAGEMI - Beyond the Metaphors of Mirrors
(c)JACQUES DENARNAUD
Directed chorepgraphed and Designed by Ushio Amagatsu
Danceer Ushio Amagatsu / Semimaru / Sho Takeuchi / Akihito Ichihara / Ichiro Hasegawa / Dai Matsuoka / Nobuyoshi Asai
Music Takashi Kako / Yoichiro Yoshikawa
Co-produced by Theatre de la Ville,Paris,France / Biwako Hall Center for the performing Arts Shiga,Japan / Sankai Juku
Premier Theatre de la Ville.Paris in 2000