@
KINKAN SHONEN
(c) Hitomi Sato

Directed choreographed and designed by Ushio Amagatsu
Music Yoichiro Yoshikawa
Assistant Director Semimaru
Dancer Sho Takeuchi / Akihito Ichihara / Ichiro Hasegawa / Dai Matsuoka / Norihito Ishii / Shunsuke Momoki
Premier
Re-creation
Nihon Shobo Hall,Japan in 1978
Biwako Hall Center for the performing arts Shiga in 2005


(c)Sankai Juku