@
TOBARI - As If in An Inexhaustible Flux
(c)Sankai Juku
Directed choreographed and designed by Ushio Amagatsu
Music
Takashi Kako / YAS-KAZ / Yoichiro Yoshikawa
Dancer Ushio Amagatsu / Semimaru / Sho Takeuchi / Akihito Ichihara / Ichiro Hasegawa / Dai Matsuoka / Nobuyoshi Asai / Norihito Ishii
Co-produced by Theatre de la Ville,Paris,France / Kitakyusyu performing arts center,Japan / Sankai Juku
Premier theatre de la Ville,Paris in 2008

(c)Sankai Juku