TOKI - A Moment in the Weave Time
(c)Sankai Juku
Directed choreographed and designed by Usho Amagatsu
Music Takashi Kako / YAS-KAZ / Yoichiro Yoshikawa
Dancer Ushio Amagatsu / Semimaru / Sho Takeuchi / Akihito Ichihara / Ichiro Hasegawa / Dai Matsuoka / Nobuyoshi Asai
Co-produced by Theatre de la Ville,Paris,France / Kitakyusyu performing arts center,Japan / Sankai Juku
Premier Theatre de la Ville in 2005

(c)Sankai Juku