top of page
karami1.jpg

二つの流れ-から・み

KARA・MI - Two Flows

Directed chorepgraphed and designed by

Ushio Amagatsu

Music

Takashi Kako / YAS-KAZ / Yoicihro Yoshikawa

Dancer

Ushio Amagatsu/Semimaru / Toru Iwashita / Sho Takeuchi / Akihito Ichihara /Ichiro Hasegawa/ Dai Matsuoka /Nobuyoshi Asai

Co-produced by

Theatre de la Ville.Paris France / Kitakyusu Performing Arts Center,Japan / Sankai Juku

Premier

Theatre de la Ville,Paris

in April 2010

karami4.jpg
karami2.jpg
karami3.jpg

(K.I.)


 

フィガロ

bottom of page