top of page
umusuna3.jpg

歴史いぜんの記憶―うむすな 

UMUSUNA- Memories before History

Directed chorepgraphed and designed by

Ushio Amagatsu

Music

Takashi Kako / YAS-KAZ / Yoicihro Yoshikawa

Dancer

Ushio Amagatsu/Semimaru / Toru Iwashita / Sho Takeuchi / Akihito Ichihara /Ichiro Hasegawa/ Dai Matsuoka / Norihito Ishii

Co-produced by

Biennale de Lyon France /Kitakyusu Performing Arts Center,Japan /Theatre de la Ville.Paris France /Sankai Juku

Premier

Opera National de Lyon

September 2012

icon_loader_c_wg_01_s1.gif

More About UMUSUNA

 

BAM

umusuna5.jpg
umusuna1.jpg
umusuna6.jpg

(K.I)

bottom of page